Privacybeleid Devine

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Devine omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens worden door Devine vastgelegd?

U laat uw gegevens achter op ons contactformulier of benadert ons telefonisch of per mail:

Devine legt dan het volgende vast:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres/ Woonplaats
(Zakelijk) Telefoonnummer
(Zakelijk) E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum en plaats
Nummer ID bewijs/ rijbewijs

Devine verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van:

Administratieve doeleinden en opstellen van overeenkomsten
Communicatie over de offertes en/ of huurperiode(n)
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een reservering

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt geven wij niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Gegevens die u aan ons verstrekt geven wij niet door aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verweken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn en beveiliging

Devine zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. In principe bewaart Devine uw dossier 20 jaar.

Verzoeken tot inzake, correctie of verwijdering van gegevens dient u te richten aan Devine onder vermelding van uw naam en adres. De cliënt kan ten alle tijde inzage hebben in zijn of haar dossier.

Inzage, correctie en verwijdering

Devine zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van verzoek tot verwijdering zal Verhuur de Rijp de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen de verwijdering verzetten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Devine neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.